การทดลองทางวิทยาศาสตร์

การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ( science  show)

              การจัดแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) เป็นการจัดแสดงเพื่ออธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องควบคู่กันไป โดยอาศัยวิธีการทดลอง สาธิต สร้างสถานการณ์ให้เห็นเด่นชัดโดยเน้นความตื่นเต้นเร้าใจน่าทึ่ง สนุกสนานเพลิดเพลิน กระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความอยากรู้อยากเห็น จนนำไปสู่ความเข้าใจหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถคิดเชื่อมโยงเข้ากับเหตุการณ์ หรือกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ และสุดท้ายสามารถสรุป หรือคิดค้นดัดแปลงให้เกิดรูปแบบหรือวิธีการใหม่ๆ เกิดขึ้นเป็นทฤษฎีของตนเอง

              การแสดง Science Show เป็นการสื่อสารวิทยาศาสตร์ (Science Communication) ประเภทหนึ่ง ซึ่งผู้จัดการแสดงต้องการสื่อสารกับผู้ชมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่อง โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์กับผู้ชม การแสดง Science Show เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ทำให้ผู้ชมตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่าของวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในสังคมสิ่งที่ควรคำนึงถึงเพื่อให้การแสดง Science Show ประสบความสำเร็จ คือการให้การศึกษาในเชิงบันเทิง (Edutainment) กล่าวคือผู้ชมได้รับความรู้และความบันเทิงไปพร้อมๆ กัน และเนื่องจากผู้ชมกลุ่มต่างๆ มีความแตกต่างกันหลายๆ ด้าน เช่น วัย เพศ ระดับการศึกษา ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม การแสดง Science Show   ที่สามารถสื่อสารเรื่องที่จะนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องสอดคล้องกับลักษณะของผู้ชมแต่ละกลุ่มด้วย

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: